Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ
Tyto Zásady zpracování osobních údajů klientů (dále jen Zásady) upravují spektrum pravidel a zásad, které vystupují jako Správci osobních údajů ve vztahu k zpracování a shromažďování osobních údajů klientů.

Cílem tohoto dokumentu je představit systém Zásad, tj. jaké osobní údaje zpracováváme a shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme, jak s nimi nakládáme, jak dlouho je zpracováváme, kdo má k nim přístup, jak jsou osobní údaje chráněny (zabezpečeny před zcizením), a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

  1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a odkud osobní údaje získáváme:

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují následující kategorie:

identifikační údaje: jedná se o osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta. V našem případě se jedná o:
jméno a příjmení (fyzické osoby), obchodní název společnosti (právnické osoby),
adresu trvalého pobytu (fyzické osoby), sídlo společnosti (právnické osoby) a IČ – pro účely vystavení cenové nabídky, přípravy smluvních podmínek o poskytnutí služeb a faktury.
kontaktní údaje: jedná se o údaje umožňující kontakt s klientem, což v našem případě zahrnuje telefonní číslo a e-mailovou adresu.
S ohledem na smluvní charakter vztahů je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, protože v praxi nemůžeme poskytnout Odborné služby, pokud nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro poskytnutí příslušné Odborné služby tedy uzavření smluvních podmínek o poskytnutí služeb.

Osobní údaje získáváme výhradně od našich klientů, kteří vyplnili nezávazný kontaktní formulář umístěný na webových stránkách https://tvojepracka.cz/.

  1. K jakým účelům osobní údaje využíváme:

Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu pro tyto účely:

zajištění všech činností souvisejících s poskytnutím předmětu objednávky (poskytnutí fotografických služeb)
pro plnění zákonných povinností, jež ukládá příslušná legislativa.
Osobní údaje není možné využívat pro marketingové a jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou fotografických služeb.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány pracovníky a smluvně vázánými spolupracujícími subjekty Správce osobních údajů v rámci jejich pracovní či smluvně převzaté povinnosti a jsou poskytovány pouze jim. Poskytnuté osobní údaje jsou určeny pro interní potřeby za účelem vyřízení objednávky a plnění zákonných povinností.

  1. Jak zajišťujeme ochranu osobních údajů:

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou, neboť disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Všechny osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Veškeré klientské informace jsou tak považovány za tajemství.

  1. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje:

Klienti, kteří vyplnili nezávaznou poptávku na webových stránkách https://tvojepracka.cz/ avšak do 30. dnů od jejího vyplnění nepotvrdili svůj zájem o poskytnutí fotografických služeb, jsou jejich osobní údaje v 30. den smazány ze všech našich složek a interních databází.

V případě klientů, kteří objednávku potvrdili (došlo k poskytnutí Odborných služeb) uchováváme osobní údaje pouze po nezbytnou dobu, tzn., z našich interních složek a databází jsou jejich osobní údaje vymazány po 6 měsících od poskytnutí Odborných služeb.

Osobní údaje klientů, které jsou uvedeny na daňových dokladech a jiných dokladech, u kterých je zákonnou povinností Správce osobních údajů je uchovávat, jsou uchovávány po lhůtu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  1. Zpracování, předávání a upravování osobních údajů:

Je na svobodném rozhodnutí klienta, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné.

Pokud se zákazník se Správcem osobních údajů nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat nebo změnit/upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Správce osobních údajů vázán a plně ho respektuje.

  1. Přístup zákazníka k osobním údajům a poskytování informací o zpracovávaných osobních údajích:

Klient si může vyžádat informace o zpracovávaných osobních údajích na e-mailu info@photoshade.cz nebo na zákaznické lince +420 777 022 789, kde mu budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se zpracovávaných osobních údajů.

Na výše uvedeném e-mailu může klient písemně požádat také o úpravu (změnu) rozsahu zpracovávaných osobních údajů nebo o jejich vymazání, a to v provozní dobu, která je uvedena na webových stránkách https://photoshade.cz/. Informace o zpracovávaných osobních údajích Správce osobních údajů poskytne bez zbytečného odkladu přímo klientovi.

Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Správce osobních údajů k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje.

  1. Závěrečné ustanovení:

Tyto Zásady byly zpracovány dne 09. 10. 2020, přičemž jejich poslední revize byla provedena dne 09. 10. 2020.

 

> T r a n s l a t e